امروز: چهارشنبه 13 فروردین 1399 - 14:13 تبلیغات

سنا یگانه اصل

درنگی بر  اختلالات یادگیری و نظریه های پیش رو

هر اختلالی که در آن موفقیت تحصیلی فرد با توجه به سن و آموزش و هوش، براساس آزمون‌های معیار خواندن و نوشتن و محاسبه از آنچه انتظار می‌رود بسیار کمتر باشد، اختلال یادگیری توصیف می‌شود.تشخیص اختلال یادگیری ممکن است دشوار باشد. اگر کودک علائمی ما نند : در فهمیدن و پیروی کردن از دستورالعمل‌ها مشکل دارد.در به یاد آوردن چیزی که به او گفته شده‌است، مشکل دارد.ضعف هماهنگی در راه رفتن، ورزش کردن یا مهارت‌هایی از قبیل نگه داشتن یک مداد دارد.وسایل مورد نیاز برای تکالیف را گم می‌کند یا جا می گذارد، مثل کتاب‌های مدرسه و … در فهمیدن مفهوم زمان مشکل دارد را داشته باشد ممکن است ختلال یادگیری داشته باشد.