امروز: دوشنبه 13 تیر 1401 - 19:40 تبلیغات

آنچه من از سال تحصیلی آموختم

ماه‌های آخر سال تحصیلی بود. بچه‌ها در راهروی مدرسه سرگرم بازی و گفت‌و‌گو بودند. زنگ کلاس به صدا درآمد. معلم وارد کلاس شد. سر و صداها قطع شد. بچه‌ها به احترام معلم بلند شدند. صلوات فرستادند. معلم که لبخندی بر لب داشت؛ گفت: بشینید. معلم روی صندلی نشست و سلامی با بچه‌ها کرد. او گفت: بچه‌ھا ھمان‌طور که می‌دانید داریم ماه‌های پایانی سال تحصیلی را سپری می‌کنیم. در ھمین راستا قرار است مسابقه‌ای در مدرسه ما برگزار شود.