امروز: شنبه 4 فروردین 1397 - 16:45

بزرگداشت مقام معلم تنها در هفته معلم کافی نیست

مشهد (پانا): مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در نشست مشترک شورای معاونین اداره کل و روسای ادارات آموزش و پرورش استان به تبیین سیاست ها و راهبردهای مدیریتی دستگاه تعلیم و تربیت استان پرداخت.

همه عناوین خراسان رضوی