امروز: سه شنبه 11 آذر 1399 - 03:50 تبلیغات

رئیس سازمان دانش آموزی استان خراسان جنوبی

نقش حساس خبرنگار در رویارویی با راهبردهای دشمن

بیرجند(پانا)- رئیس سازمان دانش آموزی استان خراسان جنوبی، گفت: دشمنان این مروز و بوم سعی دروارونه سازی حقایق و واقعیات دارند، اما خبرنگاران قلم به دست با صداقت خود نقشه های دشمنان را نقش برآب می کنند.

پیش اردوی استانی اعضاء و مربیان پیشتازاستان خراسان جنوبی برگزار می شود

بیرجند (پانا) - رئیس سازمان دانش آموزی استان خراسان جنوبی با بیان اینکه پیش اردوی استانی، لازمه شناسایی اعضای اعزامی و تجهیز تیم انتخابی است، خبر داد: پیش اردوی ملی پیشتازان پسر ودختر استان خراسان جنوبی با حضو12تیم رقابت کننده برگزار خواهدشد.