امروز: چهارشنبه 2 مهر 1399 - 13:41 تبلیغات

باروری ابرها

مدیریت مصرف آب نیازمند الگو

تاکنون از لحاظ علمی در زمینه باروری ابرها هیچ تحقیق علمی اثبات نشده است. در این شرایط نمی‌توان درباره موفقیت یا ناکامی اجرای چنین پروژه‌هایی اظهار نظر قطعی کرد. سالهاست که روی باروی ابرها در مجامع علمی دنیا اختلاف نظر وجود دارد. در کشورهای توسعه یافته اجرای پروژه‌های باروری ابرها چندان موفق نبوده است.