امروز: چهارشنبه 13 فروردین 1399 - 16:30 تبلیغات

آموزش و پررورش

آموزش و پرورش باید زمینه ایجاد شوق جستجوگری و کنجکاوی را فراهم کند

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: دانش آموزان باید با روش های تحقیق و پژوهش از جمله روش کتابخانه ای ، توصیفی و تجربی آشنا باشند و آموزش و پررورش نیز باید زمینه ایجاد شوق جستجوگری و کنجکاوی را فراهم کند.