دوشنبه 27 خرداد 1398-17:25
نام عکاس: مهدی آراسته
زمان انتشار: دوشنبه 26 فروردین 1398 08:57

اقدامات مردم شهرستان خوسف برای مقابله با سیل

مردم شهرستان خوسف هم برای اقدامات پیشگیرانه سیل پای کار آمدند

شماره گزارش: 907499