دوشنبه 6 بهمن 1399-01:35
نام عکاس: مصطفی قیم
زمان انتشار: دوشنبه 22 بهمن 1397 00:45

موزه بنزین خانه آبادان روایتگر تاریخ نفت

این موزه روایتگر داستان توزیع نفت و فرآورده‌های نفتی است، در شهر آبادان، از دهه اول 1300 خورشیدی تا به امروز...

شماره گزارش: 892976