دوشنبه 5 خرداد 1399-10:37
نام عکاس: حسین پیله ور
زمان انتشار: چهارشنبه 13 فروردین 1399 11:34

گواب شهرستان خوسف پر آب شد

گواب شهرستان خوسف با بارش های اخیر باری دیگر پر آب شد

شماره گزارش: 1033485