نتایج جستجو : مدارس عشایری فارس

  • اقلام تجهیزاتی مدارس عشایری به ارزش 12میلیارد تومان تهیه شد که این محموله شامل تجهیزات آموزشی،اداری و بهداشتی برای مدارس عشایری فارس ارسال شد.