امروز: شنبه 29 خرداد 1400 - 11:02 تبلیغات

برنامه هسته‌ای ایران

انتقام از دیپلماسی

رژیــــم صهیونیســــــتی سال‌هاســـت که‌خـود‌را متعهد به عقب‌راندن برنامه‌های هســــــــته‌ای ایــــــران‌می‌داند‌و بارها با ترور دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری‌های متعدد در تأسیسات هسته‌ای کوشیده است که این تعهد را در عمل نیز نشان دهد.