چهارشنبه 26 خرداد 1400-15:12
نام عکاس: جواد ابراهیمی
زمان انتشار: چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 12:47

حضور پیشتازان در سازمان دانش آموزی خراسان رضوی و تبریک سالروز تاسیس

حضور پیشتازان آموزشگاه شاهد عترت ناحیه 4 آموزش و پرورش در سازمان دانش آموزی خراسان رضوی و تبریک سالروز تاسیس

شماره گزارش: 1184482