شنبه 22 خرداد 1400-16:26
نام عکاس: شیوا بیکی
زمان انتشار: جمعه 26 اردیبهشت 1399 14:17

طبیعت زیبا و بکر سیستان پس از دو دهه خشکسالی

شماره گزارش: 1073558