تشریح چگونگی چاپ فیپای کتاب «اسناد چشم‌انداز و برنامه‌های راهبردی کانون‌های وکلای دادگستری»

تهران (پانا) - یک عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در گزارشی مستقل به تشریح چگونگی چاپ فیپای کتاب «اسناد چشم‌انداز و برنامه‌های راهبردی کانون‌های وکلای دادگستری و انجمن‌های حرفه‌ای در گستره جهانی» پرداخت.

کد مطلب: ۱۳۷۷۹۷۸
لینک کوتاه کپی شد
تشریح چگونگی چاپ فیپای کتاب «اسناد چشم‌انداز و برنامه‌های راهبردی کانون‌های وکلای دادگستری»

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) حسین عسکری راد، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در گزارشی «داوطلبانه» به منظور ثبت در سوابق و استحضار شورای اجرایی اسکودا و با استناد به مدارک موجود، ضمن تشریح چگونگی چاپ فیپای کتاب «اسناد چشم‌انداز و برنامه‌های راهبردی کانون‌های وکلای دادگستری و انجمن‌های حرفه‌ای در گستره جهانی» با اعلام اینکه رئیس اسکودا در چاپ فیپای این کتاب هیچگونه دخالتی نداشته است، نوشت: در هیچ‌یک از اسناد موجود در اتحادیه که به رویت رسید، قرارداد، اجازه یا اذنی از سوی آقای دکتر کوشا مبنی بر چاپ کتاب با آن مشخصه یافت نشد و بالعکس به موجب نامه مکتوب اتحادیه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱، اتحادیه خود متعرض وجود اشتباه در چاپ فیپا شده است.

به نوشته عسکری راد، «بر اساس اسناد پیوست، ریاست اتحادیه هیچگونه اذن یا دستور یا قرارداد مکتوبی جهت تنظیم فیپای کتاب موصوف به نام خود امضا ننموده است و نشر میزان بدون قرارداد نافذ و اخذ پیش پرداخت حتی قبل از مصوبه شورای اجرایی، اقدام به تنظیم و ثبت فیپا نموده است.»

متن کامل این گزارش بدین شرح است:

«از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﯿﭙﺎی ﮐﺘﺎب اﺳﻨﺎد ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت «ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻌﻔﺮ ﮐﻮﺷﺎ» در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد، در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی رﯾﺎﺳﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻨﻮی اﺛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ، ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ آﺳﯿﺐ ﻣﯿ‌ﺰﻧﺪ، اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺘﺮﺻﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ در ﺳﻮاﺑﻖ و اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺷﻮرای اﺟﺮایی ﺷﺪم. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ داﻣﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﺳﻨﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﺰارش اﺳﺖ و ﻃﺒﻌﺎ در ﺻﻮرت ﮐﺸﻒ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﮑﺘﻮم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ آﻧﮕﻮﻧﻪ اﺳﻨﺎد ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﻮد.

داﻣﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ و ﺷﻮرای اﺟﺮایی اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. ۱- اوﻟﯿﻦ ﺳﻨﺪ، ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ اﺳﮑﻮدا ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﮔﺰارش رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم وﻗﺖ اﺳﮑﻮدا ﺑﺸﺮح زﯾﺮ است.

«و ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ‌اﻧﺪاز و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﻧﻬﺎد وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺮرﺳﯽ شد.»

ﻣﺤﺘﻮی و ﻣﻀﻤﻮن ﮔﺰارش در ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﺘﺒﺎدر ﺑﻪ ذﻫﻦ می‌شود «ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ‌اﻧﺪاز و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﻧﻬﺎد وﮐﺎﻟﺖ» در اﯾﺮان ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.

۲- دوﻣﯿﻦ ﺳﻨﺪ، ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اﺟﺮایی ﻣﻮرخ ۱۳۹۹/۵/۲ می‎‌باشد.
«ﺑﻨﺪ ﯾﮏ: ﮔﺰارﺷﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل اﺗﺤﺎدﯾﻪ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﻨﺎد ﭼﺸﻢ‌اﻧﺪاز ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﺗﺤﻮل روﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﺮاﺧﻮان دﻋﻮت از وﮐﻼ ﺟﻬﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه است.»

۳- در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۹۹/۶/۱۳ به موجب ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اﺟﺮایی«آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﺰارﺷﯽ در خصوص ……. و …….. ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ‌اﻧﺪاز، اراﺋﻪ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ‌ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮرای اﺟﺮایی ﭘﺎﺳﺦ دادند.»

۴- در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴۰۰/۳/۱۲ و ﺷﻤﺎره ۳۹۷ ﻧﺎﻣﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﻮﺷﺎ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺒﺎزی‌ﻧﯿﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه است.
«ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻧﻬﺎد وﮐﺎﻟﺖ در زﻣﺎن ﺗﺼﺪی ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ، ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮔﺰارﺷﯽ از روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اراﺋﻪ ﺷﻮد، ﭼﻮن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﮔﺰارﺷﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ واﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.»

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺒﺎزی‌ﻧﯿﺎ ذﯾﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق، ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﺧﺎﻧﻢ ﻟﺒﺎﻓﯿﺎن درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﻼم ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺒﻠﻪ را ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ و ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﻗﺎی ﮐﯿﻮاﻧﻔﺮ ﻣﯽ‌ﻧﮕﺎرﻧﺪ.

۵- در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴۰۰/۶/۲ ﺧﺎﻧﻢ اﻧﻮﺷﻪ ﻟﺒﺎﻓﯿﺎن ﻃﻮﺳﯽ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۰۶/۱۳۱ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ ۱۴۰۰/۳/۳۰(ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ‌ای از ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ آن در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ) ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺛﺮ و اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﻃﺮح ﺗﺮﺟﻤﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ‌ای ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ نهایی و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﮑﻮدا ﻧﻤﻮده و ﮔﻼﯾﻪ‌ﻣﻨﺪی ﺧﻮد را از دﻓﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر و ﺑﯽ‌ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮدن ﭘﯿﮕﯿﺮی‌ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ‌ای اﺑﺮاز و درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮده‌اند.

-۶ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﻮﺷﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ۵ ﻓﻮق دو ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺮﻗﻮم ﻧﻤﻮده‌اند:
۱ - ۶ - «در ﺧﺼﻮص درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ دﯾﺒﺎﭼﻪ ﺑﺮای ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﭼﻮن ﺑﻨﺪه در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه اﻗﺪام ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ. ۱۴۰۰/۶/۶»

۲ - ۶ - «دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ، ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮایی ﭘﺮوژه ﮐﻪ در زﻣﺎن آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺒﺎزی ﻧﯿﺎ ارﺟﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ اﻋﻼم ﺷﻮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ (ﺣﻀﻮری) وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﺧﻂ اﻣﮑﺎﻧﺎت وﺟﻮد دارد و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷﺨﺺ اﯾﺸﺎن می‌توانند ﺑﻪ اﺳﮑﻮدا ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ. ۱۴۰۰/۶/۶»

۷- در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴۰۰/۶/۷ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ اﻧﻮﺷﻪ ﻟﺒﺎﻓﯿﺎن ﻃﻮﺳﯽ ﻃﯽ ﻣﺮﻗﻮﻣﻪ‌ای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺒﺎزی‌ﻧﯿﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل روﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮕﺎرش دﯾﺒﺎﭼﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ «اﺳﻨﺎد ﭼﺸﻢ‌اﻧﺪاز» ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ. در ﻫﺎﻣﺶ ﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﻮﺷﺎ ﺑه ﺘﺎرﯾﺦ ۱۴۰۰/۲/۹ ﻣﺮﻗﻮم ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ «ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﻮد»

ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۴۰۰/۶/۶-۶۶۹ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﺤﺮﯾﺮ و ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.

۸- در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اﺟﺮایی آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﻮﺷﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ «ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺒﺎزی‌ﻧﯿﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ درﺑﺮدارﻧﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﺳﺖ. ﻣﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آن را دﻋﻮت و از اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻗﺮار ﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﺎ از ﺑﻨﯿﺎد ﻣﯿﺰان درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب را ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ، ﻇﺎﻫﺮا ﮐﺘﺎب ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ و ﺑﻬﺎی آن ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺎ از دو ﺗﺎ ﻧﺎﺷﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺪﻧﻈﺮﺷﺎن را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎزﻟﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺎ ﭼﺎپ ﺷﻮد و در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺷﻬﺮام ﻣﺨﺘﺎری(ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺎرس): ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺘﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد می‌کنم ﺗﻌﺪادی از ﻧﺴﺨﻪ‌ﻫﺎ به صورت ﮐﺎﻏﺬی ﭼﺎپ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﺑﺼﻮرت ﭘﯽ‌دی‌اف ﻣﻨﺘﺸﺮ کنیم.

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺟﻼﻟﯿﺎن(ﮐﺎﻧﻮن ﻗﻢ): ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﺷﺮی در ﻗﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﮑﺎری می‌کند ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدم، اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻬﺎی ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن می‌شود ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺼﻒ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯿﺰان اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺪارم ایشان را ﺑﺎ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮدم می‌توانیم ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ. اﮔﺮ از ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ می‌شود.

ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای اﺟﺮایی: «ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ اﺳﮑﻮدا ﺟﻬﺖ ﻣﺬاﮐﺮه و اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻧﺎﺷﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در راﺳﺘﺎی ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﺴﺨﻪ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.»

۹- از ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم داﺧﻠﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﻗﺮارداد ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻗﺮار داده ﺷﻮد. اﻋﻼم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺶ‌ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺮارداد ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪ ﭼﻮن ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﻋﯿﻨﺎً ﻣﺴﺘﺮد ﺷﺪ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻗﺮاردادی وﺟﻮد ﻧﺪارد. از اﯾﺸﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﭘﯿﺶ‌ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺮارداد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻮد، ﺳﺎﺑﻘﻪ‌ای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.

ﺳﻮال ﺷﺪ ﻃﺮح ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب در ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؟ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮح مشابه «مهربد» ارسال ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان ﻃﺮح وﯾﮋه‌ای ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﮕﺮدید.

در ﻃﺮح ﻣﻬﺮﺑﺪ در ﺻﻔﺤﻪ اول به جز آرم اﺗﺤﺎدﯾﻪ، ﻧﺎم ﻃﺮاح ﺟﻠﺪ، وﯾﺮاﺳﺘﺎر، ﺻﻔﺤﻪ آرا، ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﺷﺎﺑﮏ ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﺛﺮ ﺑﺮای اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺤﻔﻮظ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺎم آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﮐﻮﺷﺎ در ﻫﯿﭻ ﺻﻔﺤﻪ‌ای از ﻧﺴﺨﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ. ﮐﺘﺎب در ۵۷۲ ﺻﻔﺤﻪ و ﺷﺶ ﻓﺼﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺮﺧﯽ اﺳﻨﺎد راﻫﺒﺮدی ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﯾﺎزده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻣﻞ روﺳﯿﻪ، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، ژاﭘﻦ، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، اﯾﺮﻟﻨﺪ، ﺳﻮﺋﺪ، اوﮔﺎﻧﺪا، ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ، رواﻧﺪا، آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻓﻠﻮرﯾﺪا، ﮐﺎرﻟﯿﻨﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ، اﻧﺘﺎرﯾﻮ، ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ، اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺎﺳﮑﺎ ﭼﻮان، اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺑﺎ - اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ، ﮐﻮﺋﯿﺰﻟﻨﺪ، ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی ﻧﯿﻮﺳﺎوت وﻟﺰ و وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ اﺳﺖ و از ﺣﯿﺚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻬﺎد وﮐﺎﻟﺖ دارای ارزش اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.

۱۰- در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴۰۲/۲/۳۰ در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪون ﺷﻤﺎره ﮐﻪ ﮐﭙﯽ آن در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ، ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ، اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ «ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر می‌رساند ﮐﺘﺎب «اﺳﻨﺎد ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز … ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻌﻔﺮ ﮐﻮﺷﺎ ﺷﻤﺎره ﭘﯿﮕﯿﺮی ۱۴۰۱/۱۰/۲۰-۲۳۵۸۱۶۹ ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان از ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب اﻧﺼﺮاف داده و ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺠﻮز و ﻓﯿﭙﺎ ﮐﺘﺎب را اﺑﻄﺎل ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.»

۱۱- در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴۰۲/۳/۱، اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان ﻃﯽ ﺷﻤﺎره ۹۹۷-۰۲ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ «ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯿﺎن اﺳﮑﻮدا ﺑﺎ ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺮای ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب اﺳﻨﺎد ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز به علت ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی ﭼﺎپ اﺟﺮایی ﻧﺸﺪ و ﮐﺎن ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدید. ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﯿﭙﺎ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت فراوان ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ۱۴۰۱ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ آن ﻧﺎﺷﺮ به علت ﻋﺪم ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻮرای اﺟﺮایی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ، ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﯿﭙﺎی ﮐﺘﺎب ﺣﺬف ﺷﻮد - ﺟﻌﻔﺮ ﮐﻮﺷﺎ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ»

۱۲- ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﭙﯽ ﺳﻨﺪ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻟﺒﺎﻓﯿﺎن، ﻣﺘﺨﺬه از ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ، ﻣﺸﺨﺺ می‌شود ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺷﻨﺎﺳﻪ، ﮐﻮﺷﺎ، ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪه: اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی اﯾﺮان(اﺳﮑﻮدا) ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻌﻔﺮ ﮐﻮﺷﺎ

ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﮔﺬار و ﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح و ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺷﻬﺒﺎزی ﻧﯿﺎ

ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ نهایی: ﻋﻠﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﻣﺠﺮی ﻃﺮح و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ: اﻧﻮﺷﻪ ﻟﺒﺎﻓﯿﺎن ﻃﻮﺳﯽ

۱ - ۱۲ - ﮐﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﻓﯿﭙﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺠﻮز ﻧﺸﺮ در ﺷﻮرای اﺟﺮایی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪه و ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﯾﺎ ﻗﺮاردادی ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد.

۱۳- در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴۰۲/۳/۸، ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان در ﻧﺎﻣﻪ‌ای ﺑﺪون ﺷﻤﺎره ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ، اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ « ….. ﮐﺘﺎب اﺳﻨﺎد ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ….. ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﭘﯿﮕﯿﺮی ۱۴۰۱/۱۰/۲۰-۹۰۹۳۳۸۰، اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺷﺘﺒﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﺬف ﮐﺘﺎب را از ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ دارﯾﻢ - ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ - ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان

۱۴- نتیجه‌گیری:

۱ - ۱۴ - ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺘﻮر ﯾﺎ اﺟﺎزه رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب «اﺳﻨﺎد ﭼﺸﻢ‌اﻧﺪاز ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻌﻔﺮ ﮐﻮﺷﺎ» ﺑﻮد، در هیچ یک از اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ روﯾﺖ رﺳﯿﺪ، ﻗﺮارداد اﺟﺎزه ﯾﺎ اذﻧﯽ از ﺳﻮی آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﻮﺷﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ آن ﻣﺸﺨﺼﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ به موجب ﻧﺎﻣﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻮرخ ۱۴۰۲/۳/۱ (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۸) اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻌﺮض وﺟﻮد اﺷﺘﺒﺎه در ﭼﺎپ ﻓﯿﭙﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺴﺘﺮ واﻗﻌﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺘﺮض آن می‌شد و از ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺻﻨﻔﯽ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎه در ﻓﯿﭙﺎی ﮐﺘﺎب دﻓﺎع می‌کرد در حالی که ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺧﻮد از ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ، ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﺬف ﻓﯿﭙﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت اعلامی قبلی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﭘﯿﻮﺳﺖ، رﯾﺎﺳﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اذن ﯾﺎ دﺳﺘﻮر ﯾﺎ ﻗﺮارداد ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﯿﭙﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺻﻮف به نام ﺧﻮد اﻣﻀﺎ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ و ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺪون ﻗﺮارداد ﻧﺎﻓﺬ و اﺧﺬ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای اﺟﺮایی، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺛﺒﺖ ﻓﯿﭙﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ارﺳﺎل ﮐﺘﺎب ﺑﺪون ﻧﺎﻣﻪ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺰ از ﺣﯿﺚ اﺻﻮل اداری ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ‌ای ارزﯾﺎﺑﯽ می‌شود.

۲ - ۱۴ - در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﯾﺎدآوری ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﺗﺤﺎدﯾﻪ از ﺣﯿﺚ ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﮔﺰارﺷﺎت و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت از ﺿﻌﻒ اداری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ آن ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ وﻗﺎﯾﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺎﺷﺪ.

از ﺟﻤﻠﻪ در ﺧﺼﻮص ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺷﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ‌ای از ﻗﺮارداد ﻣﻮﺟﻮد نیست، در حالی که اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺧﻮد را اﻋﻢ از ﺻﺎدره ﯾﺎ وارده ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۳ - ۱۴- ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه به ویژه به دلیل ﺗﻨﻮع ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیی ﺟﻬﺎﻧﯽ دارای ارزش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﺳﺖ و ﭼﺎپ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ کانون‌ها و کتابخانه‌های ﻣﻠﯽ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﺳﺎز از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻀﺎیی و ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوهش‌های ﻣﺠﻠﺲ و ﻗﻮه ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ می‌شود.

۴ - ۱۴ - اﺳﻨﺎد ﭼﺸﻢ‌اﻧﺪاز ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و می‌توانند مبنایی ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ چشم‌انداز دراز ﻣﺪت ﺑﺮای ﻧﻬﺎد وﮐﺎﻟﺖ در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻻزم می‌نماید ﺑﺮای ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﺎﻧﺪن زﺣﻤﺎت ﻣﺘﻘﺒﻠﻪ، ﮐﺎرﮔﺮوه ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای «ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل و ﭼﺸﻢ‎اﻧﺪاز وﮐﺎﻟﺖ در اﯾﺮان» ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ نمایند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار